Skip to content

Правила описування архівних документів

Скачать правила описування архівних документів rtf

У цій статті розглянемо механізм проведення експертизи цінності документів з подальшим переданням на архівне зберігання. експертиза цінності документів - Визначання на підставі чинних засад і критеріїв культурної цінності документів.

Вимоги цього стандарту є обов’язкові для всіх державних архівних установ та архівних установ територіальних громад. Метою архівного описування є створення точних, адекватних описування інформації архівних документів, які б допомогли користувачеві з мінімальною сторонньою допомогою зрозуміти їх зміст і визначити місцезнаходження документів.

Групу документів або окремий документ у будь-якій фізичній нормі, що є об'єктом архівних описування і розглядається як ціле, описування одиницею документів. Описання в документів його видах покликане достовірно правила склад і основний зміст певного обсягу документів у конкретних характеристиках, уникаючи невизначеності висловів, ідеологізації інформації. В ході описування архівних архівних архівісти користуються певними правилами, головні з яких набувають характеру методологічних принципів.

Правила роботи архівних установ України (далі - Правила) встановлюють вимоги щодо забезпечення формування, обліку, зберігання та використання Національного архівного фонду (далі - НАФ), документи якого є власністю держави та власністю територіальних громад.

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях  комплекс науково-технічної документації (далі - НТД) - сукупність документів, що утворюються в процесі розроблення науково-дослідної проблеми (теми), конструювання продукту промислового виробництва, технології його виготовлення, проектування об'єкта капітального будівництва, одиниця обліку НТД у фонді.

Ключові слова: документ, елемент описання, одиниця зберігання, одиниця описування, рівень описання, фонд. ДСТУ Правила описування архівних документів представлений в розділах: Нормативні документи з будівництва. Г. РЕКОМЕНДОВАНІ нормативні документи (НД), ПОСІБНИКИ. Стандарти, що використовуються для організації процесу охорони праці. ДСТУ, ГОСТ, СТ СЭВ, РСТ, МЭК, ISO/IEC. Нормативні документи з пожежної безпеки.

Державні стандарти України з питань пожежної безпеки. Нормативні документи нафтогазової галузі. Нормативні документи в нафтогазовій і нафтопереробній промисловості України. В ході описування архівних документів архівісти користуються певними правилами, головні з яких набувають характеру методологічних принципів: 1.

Принцип адекватності або відповідності інформації описуваному об'єкту. 2. Принципи наукової об'єктивності та історизму.Описування в усіх його видах покликане достовірно розкривати склад і основний зміст певного обсягу документів у конкретних характеристиках, уникаючи невизначеності висловів, ідеологізації інформації. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Метою архівного описування є створення точних, адекватних відображень інформації архівних документів, які б допомогли користувачеві з мінімальною сторонньою допомогою зрозуміти їх зміст і визначити місцезнаходження документів. Розглянемо докладніше зміст термінів, які складають дефініцію "архівного описування" – "інформаційні характеристики", об'єкт описування", "описова стаття". Групу документів або окремий документ у будь-якій фізичній нормі, що є об'єктом окремого описування і розглядається як ціле, називають одиницею описування.

Основними одиниц. — змінено назву стандарту на «Правила описування архівних документів»; — долучено національний вступ до стандарту; — змінено нумерацію розділів стандарту, наведено нумерацію відповідно до вимог ДСТУ і ДСТУ ; — змінено зміст, структуру стандарту, послідовність розміщення елементів описування; — назву кожного елемента описування супроводжує правило його наповнення, без зазначення мети, як це є в MC; — для кращого розуміння положень правил до кожного з них долучено національні приклади; — долучено додатковий елемент описання «Носій(-Ї) інформації одиниці описування» ().

Правила і прийоми описування архівних документів виробляли багато поколінь архівістів, пройшовши шлях від складання довідників, які слугували їм самим орієнтиром у документах до створення системи наукових довідників, що полегшують умови доступу дослідників до документів та інформації, що міститься в них.

Помітний внесок у теорію і практику архівного описування зробили українські історики й архівісти: І. Новицький, В. Антонович, І. Каманін, О. Левицький, М. Владимирський-Буданов, О. Грушевський, К. Лазаревська, В. Абрамович, В. Веретенников, В. Романовський, П. Федоренко та ін. Любой документ в организации проходит длительный путь от создания до помещения в архив.

Одной из функций архива является учет – систематизация дел, создание научно-справочного аппарата и документов архивного учета.

Именно на стадии учета архивных документов создаются описи дел. Мы расскажем, какие виды описей могут составляться в организации и как их правильно оформить.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. ■ Описям дел посвящены пункты ,

txt, EPUB, EPUB, EPUB